Polityka Prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Jolanta Zelek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Apart Studio Jolant Zelek, ul. Piekarnicza 23/8, 80-126 Gdańsk, zwana dalej „Apart Studio”. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem mailowym: kontakt@apartstudio.pllub pod numerem telefonu: 509850926

2. Apart Studio przetwarza Państwa dane osobowe jedynie w niezbędnym zakresie, to jest: imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, a w przypadku zgłoszenia żądania wystawienia faktury VAT również numer PESEL lub NIP.

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
a) zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa w najmie/sprzedaży nieruchomości na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO1,
b) obsługi zgłoszeń (np. przez formularz kontaktowy, e-mail),
c) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci zabezpieczenia informacji na postawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO1),
d) realizacji postanowień zawartych w ramach sprzedaży reklamy (m.in. banerowej, mailingu),
e) udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski,
f) prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,
g) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO1,
h) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO1,
i) marketingu bezpośredniego, w tym prezentowania oferty handlowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO1.

1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy ( czas niezbędny do realizacji obsługi i procesów z nią związanych), a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń, nie dłużej niż przez 6 lat.

2. Informujemy, iż macie Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania, żądania zaprzestania przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, uzyskania wyczerpującej informacji dotyczącej występowania danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby, celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze, stanu od kiedy przetwarza się dane, ewentualnym źródle pozyskania danych, udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

3. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Administratora, dostarczającym hosting, świadczącym usługi przewozu na Państwa rzecz oraz świadczącym usługi związane z bieżącą
działalnością Administratora– na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz w przypadku, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Apart Studio dokłada starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i szanuje Państwa prywatność. W tym celu stosowane są rozwiązania techniczne i organizacyjne, które mają za zadanie zabezpieczenie danych osobowych. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony

5. Informujemy, iż podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, adresu zamieszkania jest jednak warunkiem zawarcia umowy z Apart Studio, natomiast podanie adresu numeru PESEL lub NIP jest niezbędne do wystawienia Państwu faktury. Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w zakresie wskazanym w ust. 2, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie tylko niektórych danych osobowych lub chcecie tę zgodę cofnąć, prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: kontakt@apartstudio.pl

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s.1).