Regulamin

Podmiot odpowiedzialny

Apart Studio NIP 6311424745

Apart Studio świadczy usługi w ramach obiektu nie będącego obiektem hotelowym.
Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu i jest częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, dokonania rezerwacji, zapłaty zaliczki lub całej należności za pobyt w apartamencie.  Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

Regulamin jest dostępny do wglądu w każdym apartamencie oraz  na stronie www.apartstudio.pl

 

 

 1. Apartamenty wynajmowane są na doby. Doba zaczyna się od 14.00 i trwa do godziny 10.00 następnego dnia. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić do godziny 09.00 dnia, w którym upływa termin pobytu.

 

 1. Apart Studio uwzględnia życzenia Gości dotyczące przedłużenia pobytu w miarę dostępności apartamentów.

 

 1. Niedokonanie przez Gościa wymeldowania do godziny 10.00 w dniu, w którym upływa termin pobytu, jest traktowane jako przedłużenie pobytu na kolejną dobę. Opłata za kolejną dobę pobytu zostanie naliczona według obowiązującej ceny za pobyt w danym dniu.

 

 1. Apart Studio zastrzega sobie prawo do wejścia do apartamentu, gdy Gość nie wymeldował się do godziny 10.00 w dniu, w którym upływa termin pobytu lub wyjechał i nie ma z nim kontaktu – rzeczy Gościa zostaną spakowane i będą przechowane do momentu przyjazdu Gościa.

 

 1. Apartament jest sprzątany przed przyjazdem i po wyjeździe Gościa. Dodatkowe sprzątanie wraz

z wymianą pościeli i ręczników w trakcie pobytu Gościa jest możliwe za dodatkową opłatą

w wysokości 100,00 PLN.

 

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzenia rezerwacji oraz podpisanie Karty meldunkowej, gdzie Gość potwierdza odbiór klucza / karty/kodu.

 

 1. Podając dane karty kredytowej Gość wyraża zgodę na obciążenie jego rachunku do wysokości należności za nabytą usługę.

 

 1. Gość nie może udostępniać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt. Osoby niezameldowane mogą przebywać w apartamencie od godziny 7.00 do godziny 22.00 (nie więcej niż cztery osoby).

 

 1. Rezerwację można odwołać bezpłatnie do 3 dni przed terminem poprzedzającym datę rozpoczęcia pobytu wskazanego w rezerwacji. Nie odwołanie rezerwacji w wyznaczonym czasie, lub nie stawienie się Gościa skutkuje pobraniem płatności z karty kredytowej podanej w rezerwacji.

 

 1. Apart Studio może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas pobytu rażąco naruszał postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu Apart Studio  lub mieniu innych Gości lub Mieszkańców.

 

 1. Apart Studio zastrzega możliwość nie wydania kluczy osobie będącej pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowującej się agresywnie przez co stanowiącej bezpośrednie zagrożenie dla osób i mienia.

 

 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do przedstawiciela Apart Studio co umożliwi poprawę standardu świadczonych usług.

 

 1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie okien i drzwi wejściowych do apartamentu.

 

 1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody spowodowane przez dzieci przebywające pod ich opieką.

 

 1. Apart Studio nie ponosi odpowiedzialności wobec Gości z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotów mających wartość materialną i niematerialna wniesionych do Apartamentu, samochodów pozostawionych na terenie obiektu oraz rzeczy w nim pozostawionych. Gość powinien zawiadomić przedstawiciela Studio Apart o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu, w celu podjęcia właściwych działań.

 

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w apartamencie przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy Apart Studio przechowa powyższe przedmioty przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty zostaną zlikwidowane. Artykuły spożywcze, środki kosmetyczne oraz bielizna nie będą przechowywane.

 

 1. W przypadku wystąpienia usterek w Apartamencie, Gość zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić przedstawiciela Apart Studio.

 

 1. W Apartamentach obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do godz. 6.00 dnia następnego.

 

 1. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia apartamentu. Powyższe postanowienie nie dotyczy urządzeń typu ładowarka, zasilacz oraz komputerów.

 

 1. Gość ponosi odpowiedzialność za wszystkie osoby przebywające w apartamencie podczas pobytu.

 

 1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Apart Studio powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

 

 1. W przypadku wyrządzenia przez Gościa lub osoby go odwiedzające szkody w lokalu, która spowoduje niemożność czasowego użytkowania, Gość ponosi pełną opłatę za ilość dni wyłączenia z użytkowania zgodną z cennikiem i pokrywa koszt powstałej szkody.

 

 1. Apart Studio może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która łamie regulamin. Gość naruszający regulamin zobowiązany jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do niezwłocznego opuszczenia terenu obiektu.

 

 1. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunku oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych Apart Studio zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 133 z 1997 r., poz 883 z późn.zm.) Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

 

 1. Jednostką płatniczą gotówkową jest złoty polski (PLN).

 

 1. W Apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W apartamencie znajduje się czujnik dymu, włączenie go spowoduje interwencję straży pożarnej. Kara za palenie w Apartamencie wynosi 1000,00PLN.

 

 1. Zwierzęta nie są akceptowane w Apart Studio.

 

 1. Gość ponosi dodatkowy koszt 100,00 PLN za każdą interwencję ochrony w przypadku zakłócania ciszy nocnej.

 

 1. W przypadku stwierdzenia, że w lokalu przebywa większa liczba osób niż zgłoszona, zostanie pobrana opłata 200,00 PLN za każdą dodatkową osobę.

 

 1. Zabrania się organizowania imprez w apartamentach. Za zorganizowanie imprezy Apart Studio obciąży Gościa karą w wysokości 1000,00PLN.

 

 1. W przypadku zgubienia pilota do bramy wjazdowej hali garażowej Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 300,00 zł.

 

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję że:

 

 

–   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Apart Studio Jolanta Zelek, Gdańsk 80-126

 1. Piekarnicza 23 lok. 8.
 • kontakt z administratorem danych: jolazelek@op.pl, 509-850-926.
 • odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.

APART STUDIO REGULATIONS

Responsible party

Apart Studio

NIP number (F/c): 6311424745

 

Apart Studio provides services within a facility which is not a hotel facility. The Regulations define the rules of providing services, responsibility and staying on the premises of the facility and is a part of the contract, which is concluded by signing a registration card, making

 a reservation, paying an advance payment or the entire amount due for the stay in the apartment. By doing so, the Guest confirms that he/she has read and accepts the terms and conditions of the Regulations.

The Regulations are available for viewing in each apartment and on the www.apartstudio.pl website.

 

 1. Apartments are rented for days. The day starts at 14.00 and lasts until 10.00 the next day. A request to extend the stay beyond the period indicated on the day of arrival should be submitted by 09.00 a.m. on the day when the period of stay expires.
 2. Apart Studio takes into account the wishes of our Guests concerning the extension of their stay according to the availability of apartments.
 3. If a Guest fails to check out by 10.00 a.m. on the day when the period of stay expires, it is treated as an extension of the stay for another day. The fee for the next day’s stay will be calculated according to the applicable price for the stay on a given day.
 4. Apart Studio reserves the right to enter the apartment, when the guest has not checked out by 10.00 a.m. on the day when the stay expires or left and has no contact with him/her – things will be packed and stored until the arrival of the guest.
 5. The apartment is cleaned before and after the guest’s departure. Additional cleaning together with changing bed linen and towels during your stay is possible for an additional fee of 100.00 PLN.
 6. The basis for registering a Guest is the presentation of an identity document with a photo, confirmation of reservation and signing the registration card, where the Guest confirms the receipt of the key / card / code.
 7. By providing your credit card details, you agree to be debited from your account up to the amount due for the service purchased.
 8. The guest may not make the room available to third parties, even if the period for which he or she paid for the stay has not elapsed. Unregistered persons may stay in the apartment from 7.00 a.m. to 10 p.m. (no more than four persons).
 9. Reservations can be cancelled free of charge up to 3 days before the start date indicated in the reservation. Failure to cancel the reservation within the specified time, or failure to show up will result in the charge of payment from the credit card specified in the reservation.
 10. Apart Studio may refuse to accept a Guest who, during his or her stay, grossly violated the provisions of these Regulations, in particular by causing damage to the property of Apart Studio or the property of other Guests or Residents.
 11. Apart Studio reserves the right not to issue keys to a person under the influence of alcohol, intoxicants, behaving aggressively and thus posing a direct threat to people and property.
 12. In case of any reservations concerning the quality of services, the Guest is asked to immediately report them to the representative of Apart Studio, which will allow to improve the standard of services provided.
 13. Each time you leave the room, you should check the closing of the windows and entrance doors to the apartment.
 14. Children under 12 years old should be placed on the premises under permanent supervision of legal guardians. Legal guardians are fully financially liable for any damage caused by children under their care.
 15. Apart Studio shall not be liable to Guests for loss of or damage to objects of material and non-material value brought into the Apartment, cars left on the premises of the facility and items left in it. The visitor should notify the Apart Studio representative about the occurrence of damage immediately after its discovery, in order to take appropriate action.
 16. Personal belongings left in the apartment by the departing guest will be sent back to the address indicated by the guest at his expense. If you do not receive an instruction to send the left-on items Apart Studio will store the above items for a period of three months, and after this period the items will be liquidated. Foodstuffs, cosmetics and underwear will not be stored.
 17. In case of any faults in the Apartment, the Guest is obliged to immediately notify the representative of Apart Studio.
 18. In the Apartments it is obligatory to keep the night silence from 10 P.M. to 6 A.M. the next day.
 19. For reasons of fire safety, it is forbidden to use electrical devices which are not equipment of the apartment. The above provision does not apply to devices such as charger, power supply and computers.
 20. The guest is responsible for all persons staying in the apartment during their stay.
 21. Guests are fully responsible for any damage or destruction of equipment and technical devices Apart Studio caused by their or visitors’ fault.
 22. In case of damage caused by the Guest or visitors to the property, which will result in the inability to use the property temporarily, the Guest bears the full fee for the number of days of exclusion from use in accordance with the price list and covers the cost of the damage incurred.
 23. Apart Studio may refuse to provide further services to a person who violates the terms and conditions. Guests who violate the regulations are obliged to immediately comply with the employees’ demands for payment for possible damage and destruction, as well as to leave the facility area immediately.
 24. The guest agrees to the processing of personal data for the purposes of registration and placement of guest data in the database Apart Studio in accordance with the Act of 29.10.1997. on the protection of personal data. (the Polish Journal of Laws No. 133 of 1997, item 883 as amended) Guests have the right to access their personal data and to correct them.
 25. The cash unit is the Polish zloty (PLN).
 26. Smoking is strictly prohibited in the apartments.  In the apartment there is a smoke detector, turning it on will cause the intervention of the fire brigade. Penalty for smoking in the apartment is 1000.00 PLN.
 27. Pets are not accepted in Apart Studio.
 28. The Guest bears an additional cost of 100.00 PLN for each security intervention in case of disturbance of night silence.
 29. If it is found that there are more people in the premises than reported, a fee of PLN 200.00 per each additional person will be charged.
 30. It is forbidden to organize parties in the apartments. For organizing a party Apart Studio will charge a penalty of 1000.00PLN.
 31. In case of losing the remote control to the gate of the garage hall, the guest is obliged to pay a fee of 300.00 PLN.
 32. In accordance with Article 13 the General Data Protection Regulation of 27 April 2016 ( the EU Official Journal no L 119 of 4 May 2016) I inform that:
 • Your personal data is administered by Apart Studio Jolanta Zelek, Gdansk 80-126 Piekarnicza 23/8 Street.
 • Contact with data administrator: jolazelek@op.pl, Tel.: 509-850-926.
 • the recipients of the data will be exclusively entities authorized to obtain personal data on the basis of the provisions of law and entities participating in the provision of services.

 

Apart Studio is a facility that cares about the environment and conducts scrupulous waste segregation, so we kindly ask you to follow the rules of waste segregation.

 

We wish you an enjoyable stay!

 

REZERWACJA:

509 850 926

jolazelek@op.pl

PŁATNOŚCI:

Możliwość płatności kartą